Insättningsbevis
Ända sedan 1600-talet förekom insättningsbevis. Ett bevis om tillgodohavande i banken som undetecknades av minst två banktjänstemän. Först 1849 upphörde Rikets Ständers Bank att utfärda insättningsbevis.

Insättningsbevis om 90 Riksdaler Banco,  1839Insättningsbevis om 90 Riksdaler Banco, 1839
P. F. Scröder för sällskapet för dygdigt och troget tjänstefolks belönande.

Lydelsen ända från 1600-talet "...dock utan tillstånd att transportera eller förhandla denna sedel till någon annan." ändrades år 1834 till "...dock utan tillstånd för Räkningshafwaren att på någon annan öfwerlåta detta insättningsbewis."

Baksida, Insättningsbevis om 90 Riksdaler Banco,  1839Baksida, Insättningsbevis om 90 Riksdaler Banco, 1839
Omstående insättning är verkställd till
liqviderande af ett halft års ränta till den
1 April 1839, å Fagerbergska pensions
Inrättningen skuld 3000 Riksdaler Banco till Sällskapet
för belönande af dygdigt och troget tjänstefolk.


Senast Uppdaterad: 2009-08-25                Copyright © 2004-2009             http://www.tonysmynt.se/