Kongl. Maj:ts

Öpne

PÅBUD,

Angående ett myntetekn, som af koppar blifwer
slagit och myntat, til storlek lika med ett femörstycke,
hwilket skal giälla En Dal. Silfmt.
Stralsund den 14 / 25 Martii. 1715

Cum gratia & privilegio S:æ R:æ M:tis
CEDERHOLM,

Hos JOH, H, WERNER, Kongl. Maj:ts
och Upsal, Acad, Boktr, År 1716.

 
Wi Carl
med GUDs nåde
Sweriges, Giöthes och Wendes Konung,
Stor Förste til Finland, hertig uti Skåne, Estland
Liffland, Carelen, Brehmen, Wehrden, Stetin-Pommern
Saffuben och Wånden, Förste til Rugen, herre öfwer
Ingermanland och Wismar, så och Pfalz Grefwe wid Rhein
i Beyern, till Zulich, Clewe och Bergen hertig. Giöre
witterligit, at som wi til at understödia de utgifter, hwilke
hemma i landet under dessa krigstider komma at giöras, hafwe
för nödigt funnit, at låta til en wiss summa slå ett
särdeles myntetekn til storlek lika med ett femörsstycke, hwilke
ibland wåre undersåtare och i wåre egne ränterier bör gå
och giälla för En Daler silfwermynt stycket. Alstå hafwe
wi härmed och i krafft af detta wårt öpne påbud, för os
och wåre efterkommande arfivingar welat förlåtra, det skole
desse myntetekn, som på god tro blifwa utgifne och
emottagne, samt utan swek och falskhet befinnas, icke allenast i wåre
ränterier för contante Penningar antagas, undantagandes
tullarne, utan och framdeles i wåre casso igen inlösas
och ur wägen skaffas, så at ingen som sådane myntetekn
på tro och god lofwen emottagit, där på det ringaste
skal komma at lida. Wi biude och befalle fördenskuld här med
wår Öfwer-ståthållare, samt alla Gouverneurer och
Landeshöfdingar, at de giöra den anstalt, det detta wårt
öpne påbud behörigen må efterlefwas, så at desse myntetekn
sedan de äro utgifne och i gång brackte, öfwer alt i wåre
Ränterier måge för Contante Penningar blifwa antagne,
hållandes jämwäl hand däröfwer, at hwarken någon må
understå sig sådane myntetekn hemma i landet at eftergiöra
eller utifrån inpracticera wid hårdt straff til giörandes
Det alle som wederbör hafwe sig hörsammel at efterrätta.
Til ytermera wisso hafwe wi detta med egen hands underskrift
och wårt kongl. sigill bekräftat. Stralsund d. 14/25 Martii
År 1715.


C A R O L U S